the auditori today

 l’auditori
avui

The Auditori Valentí Fuster aims to promote a healthy lifestyle as the cornerstone of Dr. Fuster’s scientific project and aims to be a first-rate centre for the dissemination of health education, especially cardiovascular health.

Objectives:

  • Scientific dissemination. The holding of courses, conferences and congresses on health.
  • Development of meetings tourism. The holding and organisation of courses, congresses, conventions and events for companies and organisations (with proposals for activities and services to help develop healthy habits).
  • Development of regular, high-quality cultural programming. The Batecs Culturals: culture as an indispensable element for total health.

This facility is part of a package of infrastructure development activities aiming to achieve a favourable environment for the promotion of health within the “Cardona Integral” programme. It would not have been possible without the promotion of and contributions from the SHE Foundation led by Dr. Fuster, the Puig brothers and the Fundació Vila Medieval, as well as the investment and public interest of the Diputació de Barcelona, the Generalitat de Catalunya and Cardona Town Council.

The Auditori Valentí Fuster is managed as part of the Fundació Cardona Històrica, a public-private foundation created in 2006 that aims to study, disseminate, conserve and manage the heritage of Cardona and, in particular, to promote its tourism.

L’Auditori Valentí Fuster té per objectiu prioritari promoure la vida saludable com a pedra angular del projecte científic del Dr. Fuster i vol esdevenir un centre de primer nivell quant a divulgació de l’educació en salut, preferentment cardiovascular.

 

Finalitats:

 

Divulgació científica. Realització de cursos, conferències i congressos sobre salut.

 

Desenvolupament del turisme de reunions. Realització i organització de cursos, congressos, convencions i esdeveniments per empreses i entitats (amb propostes d’activitats i serveis per ajudar a desenvolupar hàbits saludables).

 

Desenvolupament d’una programació cultural estable i de qualitat. Els batecs culturals: la cultura com a element imprescindible per a la salut integral.

 

Aquest equipament és part del paquet d’accions de desenvolupament d’infraestructures per aconseguir un entorn favorable per la promoció de la salut dins del programa “Cardona Integral”. No hagués estat possible sense l’impuls i les aportacions de la Fundació SHE –liderada pel Dr. Fuster–, dels germans Puig i la Fundació Vila Medieval a més del capital i interès públic de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardona.

 

La gestió de l’Auditori Valentí Fuster s’inclou dins la Fundació Cardona Històrica una fundació público-privada, creada al 2006 que té per objectius l’estudi, la difusió, la conservació i la gestió del patrimoni de Cardona i, en especial, la seva promoció turística.

a history of a cinema

una història de cine

The Auditori Valentí Fuster is located in the old Cine Modern of Cardona, an iconic building that presides over the entrance to the town. The space was acquired by Cardona Town Council in 2015 with the aim of rehabilitating and adapting it as an auditorium to hold conferences, congresses and cultural activities to promote the economic, socio-cultural and tourist dynamics of the town.

The site’s origins date back to the Low Mediaeval Period, between the 12th and 14th centuries. It was during this period that the town walls were built, together with one of its main gates, the Portal de Madoz, located adjacent to this space.

In the second half of the 19th century the property was acquired by an industrialist, who installed a yarn and textile factory, but financial difficulties experienced at the end of the century led to the sale of the property and its adaption as a hostel, the Posada (or Fonda) Bellavista, which continued until 1941, when a change of ownership led to it becoming exclusively earmarked for multifamily housing.

In 1946, the architect Antoni Pons completed the renovation, adapting part of the building for use as a cinema and theatre, the Cine Modern, which gave it a high social and cultural status until it ceased its activities in 1992.

The Auditori Valentí Fuster building is protected by its BCIL (Bé Cultural d’Interes Local/Cultural Asset of Local Interest) status and is included in the zone of maximum protection of the old town of Cardona, which has been declared an Asset of Cultural Interest (Bé d’Interès Cultural).

L’Auditori Valentí Fuster està ubicat a l’antic Cine Modern de Cardona, un edifici emblemàtic que presideix l’entrada del municipi. L’espai fou adquirit l’any 2015 per l’Ajuntament de Cardona amb l’objectiu de rehabilitar-lo i adaptar-lo com auditori per poder realitzar conferències, congressos i activitat cultural i propiciar així la dinamització econòmica, sociocultural i turística del municipi.

 

L’origen de la parcel·lació es remunta al període baix medieval, entre els segles XII i XIV. Fou en aquest període quan es construí la muralla de la vila i un dels seus quatre portals majors, el Portal de Madoz, que se situà just al costat d’aquest espai.

 

A la segona meitat del segle XIX la finca fou adquirida per un industrial que hi instal·là una fàbrica de filats i teixits però les dificultats financeres que va patir a finals de segle van fer que es vengués l’immoble i que l’adaptessin a un hostal, la Posada (o Fonda) Bellavista, amb activitat fins al 1941 quan, amb el canvi de propietat, va passar a destinar-se, exclusivament, a habitatge plurifamiliar.

 

L’any 1946, l’arquitecte Antoni Pons realitzà la reforma adaptant part de l’edifici a cine i teatre: el Cine Modern, que li atorgà un alt valor social i cultural fins al final de la seva activitat, al 1992.

 

L’edifici de l’Auditori Valentí Fuster està protegit amb categoria de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i està inclòs a la zona de màxima protecció del nucli antic de Cardona, declarat Bé d’Interès Cultural.

Would you like us to keep you informed? Subscribe to our newsletter!


Vols estar informat?
Subscriu-te a la nostre newsletter!